Podmínky používání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

Verze 1.0

Web MéHry.cz umístěný na adrese https://www.mehry.cz je dílem chráněným autorskými právy patřícímu Tomáši Martínkovi. Některé funkce webu mohou podléhat dalším pokynům, podmínkám nebo pravidlům, která budou zveřejněna na webu v souvislosti s takovými funkcemi.

Všechny tyto další podmínky, pokyny a pravidla jsou do těchto podmínek začleněny odkazem.

Tyto podmínky použití popisovaly právně závazné podmínky, které dohlížejí na vaše používání stránek. PŘIHLÁŠENÍM SE NA STRÁNKU DODRŽUJETE DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK a prohlašujete, že máte oprávnění a kapacitu přijmutí těchto podmínek. K REGISTACI NA STRÁNKU BYSTE MĚLI BÝT NEJMÉNĚ 15 LET STAŘÍ NEBO MÍT SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. POKUD NESOUHLASÍTE S CELÝM POSKYTNUTÍM TĚCHTO PODMÍNEK, NEPŘIHLÁŠEJTE SE A NEBO NEPOUŽÍVEJTE TETNO WEB.

Přístup na web

S výhradou těchto podmínek. Společnost vám uděluje nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou a omezenou licenci pro přístup na web výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití.

Některá omezení. Práva schválená v těchto podmínkách podléhají následujícím omezením: (a) nebudete prodávat, pronajímat, převádět, přiřazovat, distribuovat, hostovat ani jinak komerčně využívat stránky; (b) nesmíte měnit žádnou část Stránek jinak než je určeno, vytvářet z ní odvozená díla, rozebírat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat; (c) nebudete mít přístup na Web za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního webu; a (d) s výjimkou výslovně uvedeného v tomto dokumentu nesmí být žádná část Stránek kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, pokud není uvedeno jinak, jakékoli budoucí vydání, aktualizace nebo další doplnění funkčnosti webu podléhá těmto podmínkám. Veškerá upozornění týkající se autorských práv a dalších vlastnických práv na Web musí být uchována na všech jejich kopiích.

Společnost si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo zastavit web bez oznámení. Souhlasili jste s tím, že společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, přerušení nebo ukončení stránek nebo jejich částí.

Žádná podpora ani údržba. Souhlasíte s tím, že společnost nebude mít žádnou povinnost poskytovat vám jakoukoli podporu v souvislosti se stránkami.

S vyloučením jakéhokoli uživatelského obsahu, který můžete poskytnout, jste si vědomi, že všechna práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek a obchodních tajemství, na tento web a jeho obsah jsou ve vlastnictví společnosti nebo jejích dodavatelů. Všimněte si, že tyto Podmínky a přístup na Web vám nezakládají žádná práva, nároky ani podíly na právech duševního vlastnictví, s výjimkou omezených přístupových práv. Společnost a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která nejsou v těchto podmínkách přiznána.

Uživatelský obsah

Uživatelský obsah. Uživatelský obsah znamená veškeré informace a obsah, které uživatel odešle na web. Za svůj uživatelský obsah nesete výlučnou odpovědnost. Nesete veškerá rizika spojená s používáním vašeho uživatelského obsahu. Tímto potvrzujete, že váš uživatelský obsah neporušuje naše zásady přijatelného používání. Nesmíte prohlašovat ani naznačovat ostatním, že váš uživatelský obsah je jakýmkoli způsobem poskytován, sponzorován nebo schválen společností. Protože za svůj uživatelský obsah odpovídáte pouze vy, můžete se vystavit odpovědnosti. Společnost není povinna zálohovat žádný uživatelský obsah, který zveřejníte; váš uživatelský obsah může být také kdykoli smazán bez předchozího upozornění. Jste výhradně zodpovědní za vytváření vlastních záložních kopií svého uživatelského obsahu, pokud si přejete.

Tímto udělujete Společnosti nezvratnou, nevýhradní, bezplatnou a plně placenou celosvětovou licenci k reprodukci, distribuci, veřejnému zobrazení a provedení, přípravě odvozených děl, začlenění do jiných děl a jinému použití a využívání vašeho uživatelského obsahu, a udělujete sublicence výše uvedených práv, výlučně za účelem zahrnutí vašeho uživatelského obsahu na web. Tímto se nevratně vzdáváte jakýchkoli nároků, včetně nároků na morální práva, na váš uživatelský obsah.

Zásady přijatelného použití. Následující podmínky představují naše „Zásady přijatelného použití“: Souhlasíte s tím, že nebudete Web používat ke shromažďování, nahrávání, přenosu, zobrazování nebo distribuci žádného uživatelského obsahu (i) který porušuje jakékoli právo třetí strany nebo jakékoli duševní vlastnictví nebo vlastnické právo; (ii) které je nezákonné, obtěžující, urážlivé, mučivé, výhružné, škodlivé, narušující soukromí jiného člověka, vulgární, pomlouvačné, falešné, úmyslně zavádějící, obchodně urážlivé, pornografické, obscénní, zjevně urážlivé, propagující rasismus, fanatismus, nenávist, nebo fyzické ublížení jakéhokoli druhu proti jakékoli skupině nebo jednotlivci; (iii) která je jakkoli škodlivá pro nezletilé; nebo (iv) je v rozporu s jakýmkoli zákonem, nařízením, povinnostmi nebo omezeními uloženými jakoukoli třetí stranou.

Kromě toho souhlasíte, že nebudete: (i) nahrávat, přenášet ani distribuovat na stránky nebo prostřednictvím nich žádný software určený k poškození nebo pozměnění počítačového systému nebo dat; (ii) zasílat prostřednictvím webu nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakoukoli jinou formu duplicitních nebo nevyžádaných zpráv; (iii) používat Web k získávání, shromažďování informací nebo údajů týkajících se jiných uživatelů bez jejich souhlasu; (iv) zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro servery nebo sítě připojené k webu nebo porušovat předpisy, zásady nebo postupy těchto sítí; (v) pokoušet se získat neoprávněný přístup na Web, ať už pomocí zkoušení hesel nebo jakýmikoli jinými prostředky; (vi) obtěžovat nebo zasahovat do užívání webu jiným uživatelem; nebo (vi) používat software nebo automatizované agenty nebo skripty k vytváření více účtů na webu nebo ke generování automatizovaného vyhledávání, požadavků nebo dotazů na web.

Vyhrazujeme si právo kontrolovat jakýkoli uživatelský obsah a podle našeho výhradního uvážení vyšetřovat a / nebo proti vám podniknout příslušná opatření, pokud porušíte zásady přijatelného použití nebo jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek nebo jinak vytvoříte odpovědnost za nás nebo jakékoli jiná osoba. Taková akce může zahrnovat odebrání nebo úpravu vašeho uživatelského obsahu, ukončení vašeho účtu nebo hlášení vás donucovacím orgánům.

Pokud poskytnete Společnosti jakoukoli zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se Webových stránek, přiřadíte jí Společnosti všechna práva k této Zpětné vazbě a souhlasíte s tím, že Společnost bude mít právo používat a plně využívat takovou Zpětnou vazbu a související informace jakýmkoli způsobem, který bude považovat za vhodný . Společnost bude s jakoukoli zpětnou vazbou, kterou jí poskytnete, zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými.

Souhlasíte s tím, že odškodníte a necháte společnost a její zaměstnance neškodné, včetně nákladů a právníků; poplatky, z jakéhokoli nároku nebo požadavku vzneseného jakoukoli třetí stranou v důsledku (a) vašeho používání stránek, (b) vašeho porušení těchto podmínek, (c) vašeho porušení příslušných zákonů nebo předpisů nebo (d) vášeho uživatelského obsahu. Společnost si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte se spoluprací při naší obraně těchto nároků. Souhlasíte s tím, že nebudete řešit žádnou záležitost ohledně Webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Společnost vyvine přiměřené úsilí, aby vás upozornila na jakýkoli takový nárok, akci nebo řízení, jakmile se o nich dozví.

Odkazy třetích stran, Reklamy, Ostatní uživatelé

Odkazy třetích stran a Reklamy. Web může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran a/nebo zobrazovat reklamy pro třetí strany. Takové odkazy třetích stran a Reklamy nejsou pod kontrolou společnosti a společnost není odpovědná za žádné odkazy třetích stran a Reklamy. Společnost poskytuje přístup k těmto odkazům třetích stran a Reklamy slouží pouze pro vaše pohodlí a nekontrolují, neschvalují, nesledují, nezaručují ani nevyjadřují žádná prohlášení v souvislosti s odkazy třetích stran a Reklam. Používání všech odkazů třetích stran a Reklam je na vaše vlastní riziko a při jejich používání by měla být použita přiměřená opatrnost a diskrétnost. Když kliknete na některý z odkazů třetích stran, vztahují se na to příslušné podmínky a zásady třetích stran, včetně postupů ochrany osobních údajů a shromažďování údajů třetích stran.

Ostatní uživatelé. Každý uživatel webu je výhradně odpovědný za veškerý svůj vlastní uživatelský obsah. Protože nekontrolujeme uživatelský obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za žádný uživatelský obsah, ať už poskytnutý vámi nebo jinými. Souhlasíte s tím, že Společnost nebude odpovědná za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takovýchto interakcí. Dojde-li ke sporu mezi vámi a kterýmkoli uživatelem stránek, nejsme povinni se zapojit.

Tímto se vzdáváte se všech minulých, současných i budoucích sporů, nároků, kontroverzí, poptávek všeho druhu a povahy, které vznikly nebo vznikají přímo či nepřímo z webu, nebo které se přímo či nepřímo vztahují k webu. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, vzdáváte se tímto části občanského zákoníku Kalifornie 1542 v souvislosti s výše uvedeným, který uvádí: „obecné vydání se nevztahuje na nároky, o nichž věřitel neví nebo o kterých má podezření, že existují v jeho prospěch na doba provedení propuštění, která, pokud byla známa, musela podstatně ovlivnit jeho vypořádání s dlužníkem.

Soubory cookie a webové majáky. Soubory cookie Google DoubleClick DART. 

Zřeknutí se odpovědnosti

Stránka je poskytována „tak, jak je“. a „jak je k dispozici“; a společnost a naši dodavatelé výslovně odmítají veškeré záruky a podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, včetně všech záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu, tichého užívání, přesnosti nebo jiných - porušení. My a naši dodavatelé nezaručujeme, že web splní vaše požadavky, bude k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb, nebo že bude přesný, spolehlivý, bez virů nebo jiného škodlivého kódu, úplný, legální nebo bezpečný. Pokud příslušný zákon vyžaduje jakékoli záruky vztahující se k webu, jsou všechny takové záruky omezeny na devadesát (90) dní od data prvního použití.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky trvání předpokládané záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nebude společnost ani naši dodavatelé v žádném případě odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli ušlé zisky, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradních produktů nebo jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné, zvláštní nebo represivní škody vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami nebo s vaším používáním nebo neschopností používat stránky, i když byla společnost upozorněna na možnost takových škod. Přístup na tento web a jeho používání je na vašem vlastním uvážení a riziku a budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho zařízení nebo počítačového systému nebo ztrátu dat z toho vyplývající.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem bude naše odpovědnost vůči vám za jakékoli škody vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou vždy omezena na maximálně 0 amerických dolarů (0 USD). Existence více než jednoho nároku tento limit nezvětší. Souhlasíte s tím, že naši dodavatelé nebudou mít žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu vyplývající nebo související s touto smlouvou.

Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Doba platnosti a ukončení. S výhradou této části zůstanou tyto podmínky v plné platnosti a účinnosti i při používání webu. Můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo ukončit vaše práva k používání webu z našeho výhradního uvážení, a to i pro jakékoli použití webu v rozporu s těmito podmínkami. Po ukončení vašich práv podle těchto podmínek bude váš účet a právo na přístup a používání webu okamžitě ukončeno. Berete na vědomí, že jakékoli ukončení vašeho Účtu může zahrnovat vymazání vašeho uživatelského obsahu spojeného s vaším účtem z našich živých databází. Společnost za vás nebude mít žádnou odpovědnost za ukončení vašich práv podle těchto podmínek. I po ukončení vašich práv podle těchto podmínek zůstávají v platnosti některá ustanovení těchto podmínek.

Zásady autorských práv

Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá, aby uživatelé našich stránek dělali totéž. V souvislosti s naším webem jsme přijali a implementovali zásady respektující autorské právo, které stanoví odstranění veškerých materiálů porušujících autorská práva a ukončení uživatelů našich webových stránek, kteří opakovaně porušují práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Pokud se domníváte, že některý z našich uživatelů používáním našich stránek protiprávně porušuje autorská práva k dílu, a přejete si odstranit materiál, který údajně porušuje autorská práva, následující informace ve formě písemného oznámení musí být poskytnuty našemu určenému Agentovi pro autorská práva:

  • váš fyzický nebo elektronický podpis;
  • identifikace děl chráněných autorskými právy, která podle vás byla porušena;
  • identifikace materiálu v našich službách, který podle vás porušuje autorská práva a který od nás požadujete odstranit;
  • dostatečné informace, které nám umožní takový materiál vyhledat;
  • vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití nevhodného materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo ze zákona; a
  • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy jste buď vlastníkem autorských práv, která byla údajně porušena, nebo že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Upozorňujeme, že jakékoli zkreslení věcných skutečností v písemném oznámení automaticky vystavuje žalující stranu odpovědnosti za jakékoli škody, náklady a poplatky za právní zastoupení, které nám vzniknou v souvislosti s písemným oznámením a tvrzením o porušení autorských práv.

Obecné

Elektronická komunikace. Komunikace mezi vámi a Společností využívá elektronické prostředky, ať už používáte web nebo nám posíláte e-maily, nebo zda společnost zveřejňuje oznámení na webu nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (a) souhlasíte s přijímáním sdělení od společnosti v elektronické podobě; a (b) souhlasíte s tím, že veškeré podmínky, dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám společnost poskytuje elektronicky, splňují jakoukoli právní povinnost, kterou by taková sdělení splňovala, pokud by byla v tištěné podobě.

Celé podmínky. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání těchto stránek. Naše nevyužití nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v těchto Podmínkách slouží pouze pro přehlednost a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo „včetně“ znamená „včetně, bez omezení“. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení těchto podmínek budou nezměněna a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Váš vztah ke společnosti je vztahem nezávislého dodavatele a žádná ze stran není zástupcem ani partnerem druhé strany. Tyto podmínky a vaše práva a povinnosti zde uvedené nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti subdodávat, delegovat nebo jinak převádět a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegování nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný. Společnost může tyto podmínky volně měnit. Podmínky uvedené v těchto podmínkách jsou závazné.

Vaše soukromí. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.

Informace o autorských právech / ochranných známkách. Autorské právo a kopie. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na webu jsou naším majetkem nebo majetkem jiných třetích stran. Tyto Značky nesmíte používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu takové třetí strany, která může Značky vlastnit.

Kontaktní informace

Adresa: Tomáš Martínek, U Šporky 193, 470 01 Česká Lípa, Česká republika

E-mail: info@mehry.cz

Top hráči

Sdílet

Pridat.eu Sdílet . . . .
Načítá se...